Política de qualitat, medi ambient, seguretat i salut a la feina

PARKIA està formada per un grup d’empreses vinculades entre si per la seva matriu Parkia Iniciativas S.L., dedicades totes elles a la gestió i explotació d’aparcaments públics a Espanya i Andorra.

PARKIA ha establert com a pilars principals per a la prestació dels seus serveis la gestió de la qualitat, el medi ambient i la seguretat i salut a la feina, incorporant l’anàlisi dels requisits i necessitats dels clients i altres parts interessades, la gestió per processos i l’anàlisi dels riscos i oportunitats com a principals metodologies per identificar i aconseguir executar contínuament accions de millora.

Per tot això, PARKIA adquireix els compromisos següents en matèria de qualitat, medi ambient i seguretat i salut a la feina:

  • Millorar contínuament els nostres processos, activitats i sistema de gestió per assolir la satisfacció dels nostres clients, minimitzar el nostre impacte ambiental i garantir la seguretat i salut dels nostres treballadors.

  • Garantir el compliment dels requisits legals aplicables a les nostres instal·lacions i serveis, així com de qualsevol altre requisit de caràcter voluntari a què ens subscriguem.

  • Establir objectius i accions de millora que permetin millorar les nostres instal·lacions i serveis, el nostre comportament ambiental i la seguretat i salut per als nostres treballadors.

  • Protegir activament el medi ambient i prevenir la contaminació durant el desenvolupament de les nostres activitats.

  • Proporcionar condicions laborals segures i saludables que permetin prevenir lesions i el deteriorament de la salut dels treballadors.

  • Proporcionar els mitjans necessaris i implantar les accions necessàries que permetin eliminar els perills i reduir els riscos per a la seguretat i salut dels treballadors.

  • Promoure la consulta i participació dels treballadors i dels seus representants en matèria de seguretat i salut a la feina.

 

Per desenvolupar aquesta política i garantir el compliment dels seus objectius, PARKIA ha desenvolupat i implantat un Sistema Integrat de Gestió de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut a la Feina, basat en les normes ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001, per a la implantació i manteniment de les quals és fonamental la col·laboració de tots els integrants de l’empresa.