Política de protecció de dades

De conformitat amb la normativa aplicable, i en concret, amb el Reglament (UE) 2016/679, del 27 d’abril, de protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (“RGPD”), aquesta política de protecció de dades té per objecte informar els clients, usuaris i proveïdors dels nostres serveis, incloent-hi la nostra pàgina web i altres aplicacions informàtiques, de les condicions que PARKIA INICIATIVAS, S.L.U., Acvil Aparcamientos, S.L.U.; Parkia Movilidad Urbana, S.L.U.; Laoconte Operaciones, S.L.U.; Parking de Clínica, S.A.; Parking Arenal, S.A.; Aparcament Vertical del Maia, S.A.U.; Aparcamiento Victoriamar, S.L; Parkia Canarias, S.L.U.; Estacionamientos Granada, S.A.U.; Compañía Concesionaria del Aparcamiento de la Plaza Gernikako Arbola de Barakaldo-Parking Juzgados, S.A.U.; Artemisa Aparcamientos, S.L.; (“PARKIA INICIATIVAS, S.L.U., i les societats que en depenen”) apliquen a totes les dades personals que són objecte de tractament, amb indicació dels drets que assisteixen els interessats, titulars d’aquestes dades.

Responsable del fitxer:

Denominació: PARKIA INICIATIVAS, S.L.U., i les societats que en depenen esmentades abans.

Adreça: Torre Ombú, c/ Ombú 3, planta 10, dta. 28045 Madrid

Dades de contacte: clientes@parkia.es, tel.: 635 62 62 62

Obtenció de dades personals

Les dades personals el tractament de les quals són responsables PARKIA INICIATIVAS, S.L.U., i les societats que en depenen procedeixen de diferents fonts, com s’indica tot seguit:

Dades de registreQuan l’usuari es registra o omple els formularis a la nostra pàgina web i xarxes socials, podem recollir diversos tipus d’informació personal que inclouen, a títol enunciatiu però no limitador, el nom, cognoms, data de naixement, domicili, adreça electrònica, número d’identificació nacional o similar, telèfons personals, entre d’altres. Es tracta sempre d’informació declarativa que vostè ens facilita. D’altra banda, la simple navegació per la nostra pàgina web, sense necessitat de registrar-s’hi, està subjecta a la nostra política de galetes.

Suggeriments/comentaris: Podem recopilar informació que l’identifiqui personalment quan remeti preguntes o suggeriments al nostre Departament d’Atenció al Client.

Idees/blog: Podem recopilar informació que l’identifiqui personalment (inclosa la seva imatge) quan ens remeti idees o comentaris. En enviar una idea o comentari, l’usuari accepta que les dades que proporciona (inclosa la seva imatge) es publiquin tant a la pàgina web com a les xarxes socials, així com, en el seu cas, al portal de PARKIA INICIATIVAS, S.L.U., i de les societats que en depenen.

Formularis de contractació dels nostres serveis: Quan contracta els nostres productes i serveis, ho pot fer per mitjà del formulari corresponent, en el qual se li sol·licita la informació necessària per a l’execució del contracte corresponent. En els esmentats formularis sol·licitem el seu consentiment per enviar comunicacions informatives i comercials.

Formularis d’alta de proveïdors: Quan contractem proveïdors per a la prestació de serveis, obtenim dades personals de contacte del proveïdor o el seu representant exclusivament per tramitar i gestionar el contracte corresponent.

És política de PARKIA INICIATIVAS, S.L.U., i de les societats que en depenen limitar l’obtenció de dades personals a les estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals es tracten.

Base jurídica del tractament

El tractament per part de PARKIA INICIATIVAS, S.L.U., i de les societats que en depenen de les seves dades personals només té lloc d’acord amb la normativa aplicable i, en particular:

 • Quan resulti necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part
 • Quan tinguem el seu consentiment per rebre comunicacions informatives o comercials alienes a un contracte en el qual vostè sigui part interessada, o per a funcions d’anàlisi interna per tal de millorar els nostres productes i serveis.
 • Quan estiguem obligats pel compliment d’obligacions legals o
 • Conforme als interessos legítims de PARKIA INICIATIVAS, S.L.U., i de les societats que en depenen, en particular, pel que fa a la seguretat de les instal·lacions, béns i persones per mitjà de càmeres de videovigilància o per enviar informació relacionada amb productes i serveis de Parkia similars als contractats abans.
 • Quan utilitzi el web, es podran obtenir dades de geolocalització, quan vostè hagi activat aquesta funcionalitat al seu dispositiu.

Finalitat del tractament

El tractament de les seves dades personals respon sempre a finalitats determinades, expresses i legítimes. Segons el cas, les finalitats del tractament de les seves dades personals consisteixen en el següent:

 • La contractació i gestió del compliment del contracte del producte o servei que tingui amb nosaltres, ja sigui client o proveïdor.
 • Les comunicacions informatives accessòries a la relació contractual que mantingui amb nosaltres.
 • Gestionar les subscripcions i sol·licituds enviades al nostre web, xarxes socials o blog, així com les seves publicacions.
 • Atendre suggeriments i reclamacions que ens remetin.
 • Atendre i gestionar candidatures en resposta a les nostres ofertes de llocs de feina.
 • Gestionar l’alta dels usuaris que s’han registrat a la nostra pàgina web perquè volen accedir als continguts, així com a qualsevol informació, serveis o altres activitats l’accés dels quals exigeix que l’usuari hi estigui registrat, així com per a la investigació, promoció i comercialització dels serveis i productes de PARKIA INICIATIVAS, S.L.U., i de les societats que en depenen.
 • Enviament d’informació sobre productes o serveis similars als prèviament contractats per l’usuari.
 • Fer anàlisis internes, promocions i comercialització. Tant en la contractació dels nostres serveis mitjançant formulari com en qualsevol registre informàtic habilitat per PARKIA INICIATIVAS, S.L.U., i per les societats que en depenen, l’usuari ha autoritzat la utilització de la seva informació per a finalitats pròpies d’estadística interna, com ara calcular la mida de la nostra clientela real o potencial, mesurar pautes de circulació, comprendre els interessos de compra del client, així com altres tendències dels visitants i clients.
 • Igualment, quan l’usuari ho hagi autoritzat, se’n podran tractar les dades per utilitzar-ne la informació personal per al màrqueting o gestió, promoció, publicitat i comercialització dels productes o serveis de PARKIA INICIATIVAS, S.L.U., i de les societats que en depenen en relació amb el sector de l’aparcament, oci i turisme que podrà també externalitzar tot això a tercers de forma confidencial.

Les seves dades personals es conservaran el temps que calgui per complir la finalitat per a la qual es van recollir i, després, durant el temps exigit legalment per atendre possibles responsabilitats i obligacions derivades del tractament o de la relació contractual. Les dades quedaran degudament bloquejades i no podran tractar-se per a cap finalitat diferent de l’assenyalada en l’apartat anterior i, transcorreguts els terminis de prescripció de les corresponents accions legals, se suprimiran de forma definitiva.

Destinataris

Les dades personals facilitades en aquesta pàgina web es comunicaran a totes les societats dependents de PARKIA INICIATIVAS, S.L.U., per a les finalitats indicades abans. No està prevista cap cessió de dades fora de la Unió Europea.

Únicament se cediran les dades personals a terceres societats alienes a PARKIA INICIATIVAS, S.L.U., i a les societats que en depenen amb el previ consentiment de l’usuari o quan sigui necessari per a l’execució del servei contractat. Per a això se l’advertirà expressament als formularis de recollida de dades, juntament amb la identificació de la societat que els cedeixi i aquest tercer, el tipus d’activitats a què es dedica i la finalitat a què respon la cessió.

De vegades, PARKIA INICIATIVAS, S.L.U., i les societats que en depenen contracten els serveis d’altres empreses perquè prestin serveis en nom seu, com ara el processament i enviament de correus, suport al client, processament de transaccions o elaboració d’anàlisis estadístiques dels nostres serveis. Aquestes empreses únicament tindran accés a la informació personal necessària per oferir el servei, en qualitat d’encarregats del tractament, i hauran de preservar la confidencialitat de la informació, l’ús de la qual està prohibit per a finalitats que no siguin les que s’esmenten aquí.

PARKIA INICIATIVAS, S.L.U., i les societats que en depenen podran revelar informació personal si estan obligades a divulgar la informació en virtut d’una ordre judicial o requeriment emès per una autoritat administrativa o una altra norma imperativa o qualsevol normativa aplicable; per respondre a demandes o reclamacions de tercers i, si actuant de bona fe, creiem que és necessari per defensar els drets de PARKIA INICIATIVAS, S.L.U., i de les societats que en depenen.

Drets dels interessats

Quan el tractament de les seves dades personals es basi en el seu consentiment (per exemple, comunicacions comercials), pot revocar-lo en qualsevol moment amb una comunicació dirigida a l’adreça següent: Aquesta revocació en cap cas condiciona el tractament necessari per al compliment i execució d’un contracte que tinguem amb vostè.

També podrà exercitar a cada moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat i, en general, consultar o sol·licitar tota qüestió o informació relativa al tractament de les seves dades personals, enviant un correu electrònic o carta a les adreces següents i adjuntant una còpia del DNI o document oficial que permeti acreditar la seva identitat o la representació amb què actua, especificant el dret que vol exercitar:

clientes@parkia.es

Torre Ombú, c/ Ombú 3, planta 10, dta. 28045 Madrid

635 62 62 62

En tot cas, podrà presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que s’han vulnerat els seus drets.

Informació general

Cada vegada que ens visita en línia, recopilem informació general sobre l’ús que fa de la nostra pàgina. 

Podem recollir informació, com ara els punts d’entrada a la nostra pàgina a la xarxa, així com els de sortida (per exemple, URL o dominis de referència); estadístiques sobre la circulació per la pàgina; visita de pàgines; impressions i tipus de sistema operatiu i ‘browser’. A més, quan els usuaris sol·liciten pàgines de la nostra pàgina, els nostres servidors podran registrar automàticament l’adreça IP que accedeix a les diverses pàgines amb l’única finalitat de facilitar un millor servei a l’usuari.

Aquesta informació general no l’identificarà personalment ni serà correlacionada amb vostè per a finalitats externes. Podrem recollir, compilar o d’una altra manera revelar o utilitzar informació general concreta, o tota ella, sempre que aquesta no l’identifiqui personalment. Quan la compartim amb altres empreses, no està a disposició de cap altre usuari i no s’utilitzarà per contactar amb vostè; s’utilitzarà únicament amb les finalitats establertes en els termes i condicions i la política de privacitat que s’inclouen aquí. Parkia obtindrà amb caràcter previ el seu consentiment informat per correlacionar qualsevol informació general de caràcter personal.

Podrà exercitar els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les seves dades personals registrades, enviant un correu a l’adreça electrònica clientes@parkia.es o al domicili social indicat a dalt.

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades facilitades per l’usuari per fer la reserva amb la pàgina web s’incorporaran als fitxers de Parkia Iniciativas, S.L.U., titular de la pàgina, així com als de l’entitat del Grup Parkia que gestioni l’aparcament en el qual sol·liciti la reserva.

A aquest efecte, tot seguit li proporcionem la informació sobre el tractament de les seves dades.

Responsables

Parkia Iniciativas, S.L.U., i entitats del Grup Parkia identificades a la política de privacitat, accessible a www.parkia.es

Adreça: Torre Ombú | C/ Ombú 3, Pl.10, dta. 28045 Madrid. Espanya | 635 62 62 62

Dades de contacte: clientes@parkia.es,

Finalitat

– La contractació i gestió del compliment del contracte del producte o servei que tingui amb nosaltres, ja sigui client o proveïdor.

– Les comunicacions informatives accessòries a la relació contractual que mantingui amb nosaltres.

– Videovigilància: Seguretat i control d’accessos a les nostres instal·lacions per a la protecció dels béns i les persones.

– Si escau, enviament de comunicacions comercials.

Legitimació

– Relació contractual existent entre Parkia i l’usuari.

– Interès legítim per enviar comunicacions comercials sobre productes i serveis de Parkia similars als contractats i la seguretat de les instal·lacions.

– Consentiment per al tractament de dades de geolocalització i finalitats comercials diferents de les indicades.

Destinataris

– Altres entitats del Grup Parkia, identificades en l’avís legal i a la política de privacitat.

– Autoritats competents (Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, Jutges i Tribunals)

Drets

Accedir, rectificar i suprimir, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional.

Informació addicional

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la política de protecció de dades que hi ha a la nostra pàgina web.

Galetes

Podrem fer ús de galetes a la nostra pàgina. Són petits fitxers que s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari, a partir de les autoritzacions establertes al ‘browser’ del programari de l’usuari. La galeta en si mateixa no està dissenyada per llegir informació personal del seu ordinador (ni tampoc és el seu objectiu).

En el supòsit d’utilitzar-les, seria per automatitzar l’accés i les funcions d’introducció de bases de dades de la nostra pàgina, com ara informació de registre, adaptar la pàgina a les seves preferències o interessos o personalitzar promocions o màrqueting, permetre’ns rastrejar l’ús de la pàgina per determinar les àrees que són útils o tenen més èxit i les que no ens estan permetent millorar i actualitzar la pàgina de forma efectiva. Hi hauria la possibilitat que vostè mateix pugui ajustar els seus ‘browser’ de la pàgina bé per avisar-lo de l’ús de les galetes o per negar-se a acceptar-les. En el cas de fer aquest ús de les galetes, si vostè opta per no acceptar-les, algunes parts de la pàgina podrien no funcionar adequadament o no permetre-li l’accés a aquestes seccions.

Aquells usuaris que no vulguin rebre galetes o vulguin ser informats de la seva fixació poden configurar el seu navegador amb aquesta finalitat. Per ampliar aquesta informació, consulti les instruccions i els manuals del seu navegador o vagi a l’adreça clientes@parkia.es.

Les galetes, en funció de la seva permanència, poden dividir-se en galetes de sessió o permanents. Les primeres caduquen quan l’usuari tanca el navegador. Les segones caduquen quan es compleix l’objectiu per al qual serveixen (per exemple, perquè l’usuari es mantingui identificat en els serveis de PARKIA) o bé quan s’esborren manualment.

Addicionalment, en funció del seu objectiu, les galetes poden classificar-se d’aquesta manera:

 • GALETES DE RENDIMENT: Aquest tipus de galeta recorda les seves preferències per a les eines que es troben en els serveis, per la qual cosa no ha de tornar a configurar el servei cada vegada que visita el lloc. A tall d’exemple, en aquesta tipologia s’inclouen els productes desats al carretó.


 • GALETES DE GEOLOCALITZACIÓ: Aquestes galetes s’utilitzen per esbrinar a quin país es troba quan se sol·licita un servei. Aquesta galeta és totalment anònima i només s’utilitza per ajudar a orientar el contingut a la seva ubicació.


 • GALETES DE REGISTRE: Les galetes de registre es generen una vegada que l’usuari s’ha registrat o més endavant ha obert la sessió, i s’utilitzen per identificar-lo en els serveis amb l’objectiu de mantenir l’usuari identificat de manera que, si tanca un servei, el navegador o l’ordinador i en un altre moment o un altre dia torna a entrar en aquest servei, continuarà identificat, facilitant així la navegació sense haver de tornar a identificar-s’hi. Aquesta funcionalitat es pot suprimir si l’usuari prem la funcionalitat “tancar sessió”, de manera que aquesta galeta s’elimina i, la pròxima vegada que entri en el servei, l’usuari haurà d’iniciar la sessió per estar identificat.

A més a més, alguns serveis poden utilitzar connectors amb xarxes socials com ara Facebook o Twitter. Quan l’usuari es registra en un servei amb credencials d’una xarxa social, autoritza la xarxa social a desar una galeta persistent que recorda la seva identitat i li garanteix accés als serveis fins que caduca. L’usuari pot esborrar aquesta galeta i revocar l’accés als serveis mitjançant xarxes socials actualitzant les seves preferències a la xarxa social que especifica.


 • GALETES D’ANALÍTIQUES: Cada vegada que un usuari visita un servei, una eina d’un proveïdor extern (Google Analytics i de similars que podran afegir-se a aquesta llista en cas que variïn en relació amb els actuals) genera una galeta analítica a l’ordinador de l’usuari. Aquesta galeta, que només es genera en la visita, servirà en pròximes visites als serveis de PARKIA per identificar de forma anònima el visitant. Els objectius principals que es persegueixen són:
 • Permetre la identificació anònima dels usuaris navegants per mitjà de la galeta (identifica navegadors i dispositius, no persones) i, per tant, la comptabilització aproximada del nombre de visitants i la seva tendència en el temps.
 • Identificar de forma anònima els continguts més visitats i, per tant, més atractius per als usuaris.
 • Saber si l’usuari que està accedint és nou o repeteix visita.

Important: Tret que l’usuari decideixi registrar-se en un servei de PARKIA, la galeta mai no anirà associada a cap dada de caràcter personal que pugui identificar-lo. Aquestes galetes només es faran servir amb propòsits estadístics que ajudin l’optimització de l’experiència dels usuaris al lloc. Més informació sobre la política de privacitat de Google Analytics


GALETES PUBLICITÀRIES DE TERCERS: El web de PARKIA utilitza aquest tipus de galetes per al funcionament de diversos serveis de publicitat al web (Google Adsense i de similars que podran afegir-se a aquesta llista en cas que variïn en relació amb els actuals). D’aquesta manera, aquests serveis de publicitat al web poden emmagatzemar galetes enviades des dels serveis de PARKIA procedents dels navegadors dels usuaris, així com accedir a les dades que s’hi desen. Més informació sobre la política de privacitat de Google AdSense