Avís legal i condicions de l’ús de la pàgina web www.parkia.es

Tant aquesta pàgina web (d’ara endavant la “pàgina”) com els productes i serveis oferts estan gestionats per Parkia Iniciativas, S.L.U., i les societats que en depenen, i que són les següents:  

Acvil Aparcamientos, S.L.U., titular de la pàgina, domiciliada a Madrid (Espanya), C/ Ombú 3, pl. 10 dta. 28045 Madrid, amb CIF B-73.454.134, Registre Mercantil de Madrid. Tom 28221, full número M-508317, llibre 0, secció 8, foli 189 i adreça electrònica clientes@parkia.es; Laoconte Operaciones, S.L.U., amb CIF B-10.464.758; Parkia Movilidad Urbana, S.L.U., amb CIF B-88.048.616; Aparcamiento Victoriamar, S.L., amb CIF B-92677442; Parkia Canarias, S.L.U., amb CIF B-76.092.329; Estacionamientos Granada, S.A.U., amb CIF A-18.360.628; Compañía Concesionaria del Aparcamiento de la Plaza Gernikako Arbola de Barakaldo-Parking Juzgados, S.A.U., amb CIF A95.031.985; Artemisa Aparcamientos, S.L., amb CIF B-88.254.396; totes elles amb domicili social al c/ Ombú 3, pl 10, dta. 28045 Madrid, Parking de Clínica, S.A., amb CIF A-58.815.572, amb domicili social a la plaça Manuel Corachan, 4 08017 Barcelona; Parking Arenal, S.A., amb CIF A-95.236.840 i domicili a Paseo Arenal, 1 Bilbao 48005; i Aparcament Vertical Del Maià, S.A.U., amb NRT A706.804G i domicili social a Pas de la Casa, parròquia d’Encamp, Aparcament Comunal del Pas de la Casa (Andorra), d’ara endavant de manera conjunta o individual, de manera indistinta, Parkia Iniciativas, S.L.U., i les societats que en depenen.

Els termes i condicions que es descriuen aquí tenen per objecte regular l’accés i ús d’aquesta pàgina per part dels usuaris.

 

Usuaris

S’adquireix la condició d’usuari tan sols amb l’accés a aquesta pàgina.

L’usuari utilitzarà els serveis i continguts sota la seva única i exclusiva responsabilitat i exclusivament per a finalitats particulars o per raó de la relació jurídica que el vinculi amb Parkia.

L’usuari, pel mer fet d’accedir a aquesta pàgina, de visualitzar o utilitzar els continguts o serveis, o de participar en promocions o concursos, accepta expressament i plenament els termes i condicions d’ús de la pàgina que es descriuen aquí (d’ara endavant, els “termes i condicions”), així com la política de privacitat (d’ara endavant, la “política de privacitat”). Si aquests termes i condicions fossin substituïts, totalment o parcialment, per d’altres, els nous termes i condicions s’entendran acceptats de manera idèntica a l’exposada.

Les despeses de connexió a aquesta pàgina aniran a càrrec de l’usuari, així com qualsevol altre càrrec que legalment correspongui o pugui correspondre en el futur.

Si l’usuari té qualsevol pregunta sobre els termes i condicions o sobre la política de privacitat, pot enviar un correu electrònic a clientes@parkia.es.

 

Continguts

La pàgina www.parkia.es proporciona als usuaris l’accés a multitud d’informació, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) a Internet, pertanyents a Parkia.

Si bé Parkia actua de bona fe, no es fa responsable, directament o subsidiàriament, de les reclamacions que puguin derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció d’aquests continguts.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts que ofereix Parkia a la pàgina www.parkia.es i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no fer-los servir per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe, la moral, els bons costums o a l’ordre o a la seguretat pública; (ii) difondre continguts, comentaris o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, que atemptin contra la joventut o la infantesa o contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Parkia o dels seus proveïdors o de terceres persones, o manipular els esmentats sistemes o introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats abans; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar o manipular els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges o violar la privacitat i intimitat o qualsevol altre dret fonamental d’aquests o dur a terme qualsevol acció que impedeixi o dificulti l’accés a la pàgina per part dels usuaris; (v) introduir, emmagatzemar o difondre, mitjançant qualsevol mitjà o suport, qualsevol comentari o contingut que infringeixi qualsevol dret de Parkia o de qualsevol tercer i, en particular, els drets de propietat intel·lectual o industrial; (vi) utilitzar els continguts per promocionar, vendre, contractar, divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense autorització prèvia, expressa i per escrit de Parkia; (vii) dur a terme qualsevol acció que suposi la reproducció, distribució, còpia, lloguer, venda, comunicació pública, transformació o qualsevol altra acció que suposi la modificació o alteració, de tot o part dels continguts d’aquesta pàgina o la seva explotació a títol lucratiu o gratuït, sense l’autorització prèvia i per escrit de Parkia; (viii) utilitzar els continguts oferts a la pàgina esmentada de forma contrària als termes i condicions d’ús i a la política de privacitat i a les condicions particulars que regulin l’ús d’un determinat servei o contingut.

Els termes i condicions establerts aquí ho són sense perjudici de les obligacions i deures que legalment corresponen a l’usuari complir, d’acord amb qualsevol norma d’aplicació, independència del seu rang o òrgan emissor, inclosos els judicials o transnacionals.

 

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts, així com els elements inserits en aquests (que inclouen, entre d’altres, dades, imatges, fotografies, gràfics, animacions, creativitats, so, àudio, vídeo, dibuixos, programari o textos, marques o logotips, noms comercials o signes distintius, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) són propietat de Parkia o, en el seu cas, de terceres entitats o individus que han autoritzat el seu ús a Parkia i es troben protegits per les lleis vigents en matèria de propietat industrial i intel·lectual.

La prestació dels serveis i publicació dels continguts a la pàgina no implicarà en cap cas la cessió, renúncia o transmissió, total o parcial, de la titularitat dels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, ni de qualsevol altre dret.

Així mateix, l’usuari no podrà utilitzar, difondre, distribuir, publicar, exportar, explotar, reproduir ni copiar tot o part del contingut o del disseny d’aquesta pàgina (incloent-hi la marca gràfica, denominativa, llegenda, comentaris, frases, etc.) sense el previ consentiment exprés i per escrit de Parkia.

 

Responsabilitat

Així mateix, Parkia es reserva el dret de sol·licitar la retirada immediata de qualsevol enllaç, comentari o contingut en relació amb aquesta pàgina que s’hagi utilitzat, difós, distribuït, publicat, exportat, explotat, reproduït o copiat infringint allò estipulat en aquests termes i condicions per qualsevol mitjà i en qualsevol suport.

Parkia perseguirà l’incompliment d’aquests termes i condicions, així com qualsevol utilització indeguda de la pàgina exercint totes les accions, incloses les penals, que li puguin correspondre en dret.

Parkia no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin ocasionar, a títol enunciatiu que no limitador, per errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat i validesa d’aquesta pàgina i dels continguts o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús d’aquesta pàgina. L’esmentada responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats continguts. En l’esmentat registre, l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’usuari se li pot arribar a proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial i a prendre totes les mesures necessàries per impedir-ne l’accés o ús per part de tercers, i seran de la seva exclusiva responsabilitat totes les conseqüències que poguessin efectuar-se d’un ús inapropiat.

L’usuari de la pàgina respondrà personalment dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a Parkia o a qualsevol altre usuari o tercer per l’incompliment d’aquests termes i condicions.

Parkia es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris o continguts publicats per l’usuari a la pàgina que, segons el seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació, o d’exigir-ne a l’usuari la retirada immediata, així com denegar o retirar l’accés a aquesta pàgina o als continguts oferts, a instància pròpia de Parkia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquests termes i condicions. Parkia declina tota la responsabilitat que pogués derivar-se de la lectura o interpretació dels comentaris publicats per l’usuari a la pàgina. Parkia no se solidaritza ni es responsabilitza per l’exactitud i versemblança dels comentaris o continguts publicats pels usuaris i declina tota responsabilitat per la utilització d’aquests.

 

Continguts generats i enviats pels usuaris

En aquest lloc web, l’usuari podrà eventualment enviar informació i materials com ara text, imatges, fotografies, gràfics, música, vídeos, treballs audiovisuals, dades, fitxers, vincles i altres materials (anomenats “enviament” o “enviaments”). L’enviament de qualsevol fitxer, o la publicació de qualsevol text a la secció de fòrums, blog o a altres seccions que es puguin incorporar en el futur, implica la cessió dels drets de publicació en el nostre lloc, de manera gratuïta, com és l’esperit del lloc, i amb l’objectiu d’ajudar tota la comunitat d’usuaris.

Parkia es reserva el dret de no publicar els esmentats fitxers, sigui quin sigui el motiu. Qualsevol enviament presumeix l’acceptació i comprensió d’aquestes condicions. L’usuari que faci enviaments en conservarà la propietat però, en virtut d’aquestes condicions, per cada enviament que faci concedirà a Parkia una llicència amb un abast mundial, de caràcter gratuït, no exclusiva, irrevocable, perpètua, transferible i plenament subllicenciable (mitjançant qualsevol tercer) per:

(i) reproduir, distribuir, transmetre, comunicar al públic, posar a disposició del públic, representar i exhibir (públicament o d’una altra manera), editar, transformar, modificar, adaptar, crear obres derivades de l’enviament objecte d’aquesta llicència i altres usos d’aquesta, en qualsevol format i per qualsevol mitjà de comunicació. (ii) exercir els esmentats drets per qualsevol forma de publicitat i promoció a qualsevol mitjà (iii) inserir o fer que s’insereixi el seu logotip, nom comercial o marca al començament o al final de l’enviament. La cessió dels drets d’explotació de l’enviament inclou la totalitat dels elements que la componen (drets musicals, locucions, so, infografia, animacions, guions, imatges associades fixes i en moviment, logotip, etc.).

Parkia podrà exercitar o no, segons ho estimi oportú, els drets que li concedeix l’usuari en virtut d’aquest acord i no estarà obligat a utilitzar o explotar les obres objecte d’aquest. L’usuari que faci l’enviament en virtut d’aquestes condicions declara i garanteix que:

(i) està facultat i capacitat legalment per subscriure aquesta llicència; (ii) és l’únic propietari o està plenament facultat i autoritzat per explotar la totalitat dels drets sobre l’enviament objecte d’aquestes condicions, així com per atorgar els drets i llicències que aquí s’exposen i els relacionats amb qualsevol possible material o contingut de tercers que aparegui o estigui incorporat a l’enviament; que ha obtingut les autoritzacions expresses i escrites de tots els propietaris i drethavents dels esmentats materials o continguts de tercers, necessaris per concedir els drets i llicències que aquí s’exposen; (iii) ha obtingut el consentiment escrit, autorització o permís de tota persona identificable que aparegui en l’enviament per utilitzar el nom i imatge de l’esmentada persona, amb vista a la utilització, o bé a l’explotació de l’esmentat enviament en la forma prevista per aquesta llicència. (iv) l’enviament objecte d’aquesta llicència no suposa la infracció de cap patent, dret de propietat intel·lectual, marca registrada, secret comercial o qualsevol altre dret de tercers; (v) l’enviament objecte d’aquesta llicència no és confidencial ni conté informació confidencial; (vi) a l’hora de crear l’enviament: (a) l’usuari ha complert, en tots els aspectes, qualsevol legislació, reglament (inclusivament, sense que això suposi cap limitació, el nostre avís legal) i normativa aplicable; i (b) no ha violat ni violarà cap acord en virtut del qual l’usuari es trobi vinculat de forma explícita o implícita. (vii) l’enviament no suposa una difamació o calúmnia per a qualsevol persona, empresa o associació.

Modificació/actualització

Parkia Iniciativas, S.L.U., i les societats que en depenen podran fer les modificacions que considerin oportunes en els continguts, i podran canviar-los o suprimir-los, totalment o parcialment, així com la manera en què aquests apareguin presentats o localitzats.

Parkia Iniciativas, S.L.U., i les societats que en depenen podran en qualsevol moment modificar aquests termes i condicions, així com la política de privacitat, per adaptar-los a les novetats legislatives o per decisions corporatives estratègiques. Així mateix, es recomana a l’usuari accedir-hi cada vegada que pretengui fer ús dels continguts de la pàgina.

La vigència dels termes i condicions i la política de privacitat es desplegarà de manera indefinida fins que es modifiquin o se substitueixin, totalment o parcialment, per d’altres degudament publicats a la pàgina www.parkia.es.

 

Enllaços o hipervincles

Si en aquesta pàgina Parkia insereix enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Parkia no exercirà cap tipus de control sobre els esmentats llocs i continguts.

En cap cas Parkia assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç o hipervincles pertanyents a un lloc web aliè a Parkia, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat i validesa de qualsevol material o informació continguda en cap dels esmentats hipervincles o d’altres llocs d’Internet.

Parkia no serà en cap cas responsable del resultat obtingut pels enllaços esmentats o de les conseqüències que se’n derivin de l’accés per part dels usuaris.

Parkia únicament serà responsable, de conformitat amb l’article 17 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda.

 

Legislació i jurisdicció

La relació entre Parkia i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid.